VOEDSEL
DIER
PLANT
BLOEMEN / GROENE DETAILHANDEL
GROENE RUIMTE EN MILIEU
 

MBO GROEN GEDIPLOMEERDEN DOOR DE JAREN HEEN

Groen in perspectief!
Dat is de titel van de trendbrochure waarin we de uitkomsten van het loopbaanonderzoek mbo groen gediplomeerden in perspectief plaatsen. We gaan in op de ontwikkeling van intredeposities over de afgelopen twintig jaar, laten zien hoe mbo groen het doet in vergelijking met ander mbo-sectoren (economie, techniek en zorg) én geven een beeld van de verdere loopbaanontwikkeling ná intrede op de arbeidsmarkt.
Lees meer
Download de brochure en print het als boekje!


17 jaar zicht op mbo groen gediplomeerden!
In het kader van macrodoelmatigheid wordt steeds meer op cijfers over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt gestuurd. Een goede duiding van die cijfers wordt daardoor nog belangrijker. KBA doet dit door cijfers in perspectief te plaatsen van meerjarig intrede- en loopbaanonderzoek onder mbo groen gediplomeerden.
Voor het eerst is de meerjarige ontwikkeling van het aantal mbo groen gediplomeerden – naar opleidingsrichting, niveau, leerweg en in vergelijking met andere mbo sectoren – en hun aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt – intredewerkloosheid en aansluiting naar niveau en richting – in kaart gebracht. De rapportage fungeert met het sec beschrijven van ontwikkelingen in de periode 1998-2014 vooral als naslagwerk maar levert ook een aantal interessante inzichten op!
Lees meer
Download de rapportage
 

COHORT 2013
Dit rapport is het vijfde rapport in een reeks over de intredeposities van mbo groen gediplomeerden.

Het eerste deel  beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkelingen in intredeposities van vijf cohorten mbo groen gediplomeerden in 2010 tot en met 2014. Het tweede deel gaat gedetailleerd in op de intredeposities eind 2014 van degenen die in 2013 zijn gediplomeerd. Het betreft de intredefuncties van werkenden, vervolgopleidingen van doorstudeerders, de aansluiting van intredefuncties en vervolgopleiding met de mbo groen opleiding en waardering van de gevolgde opleiding. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar vergelijkingen tussen de verschillende opleidingsrichtingen van het mbo groen. Bovendien worden op kernpunten vergelijkingen gemaakt tussen gediplomeerden van het mbo groen en van het overige mbo.

In drie intermezzo’s worden de uitkomsten van het onderzoek nader beschouwd in relatie tot enkele beleidsmatig relevante issues. Bij intermezzo 1 en 2 is specifieke aandacht voor opleidingsniveau 1. Het betreft mbo groen gediplomeerden werkzaam in de sociale werkvoorziening  en het arbeidsmarktperspectief van mbo groen in vergelijking met het overige mbo. Het derde intermezzo gaat in op het arbeidsmarktperspectief van de diverse opleidingsrichtingen in het mbo groen.
Lees meer
Download het rapport
 

COHORT 2012
Na eerdere rapportages over de intredeposities in 2010, 2011 en 2012 is nu het vierde rapport in de reeks over intredeposities van mbo groen gediplomeerden verschenen. In het vierde rapport staan de intredeposities in 2013 centraal. Daarnaast komen onderwijsbestemmingen van doorstudeerders en het oordeel van betrokkenen over de door hen gevolgde mbo groen opleiding aan bod.
Het rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel van het rapport wordt de ontwikkeling van intredeposities in de tijd - de afgelopen vier jaren - beschreven. Het tweede deel van het rapport beschrijft de intredeposities anno 2013 van mbo groen gediplomeerden meer in detail.
Lees meer
Download het rapport
 

COHORT 2011

Nadat eerder de intredeposities in 2010 (van in 2009 gediplomeerden) en in 2011 (van in 2010 gediplomeerden) zijn onderzocht, zijn nu de intredeposities in 2012 (van in 2011 gediplomeerden) aan de orde. Behalve om intredefuncties op de arbeidsmarkt (de werkenden) gaat het hierbij om onderwijsbestemmingen van degenen die na hun mbo groen opleiding hebben gekozen voor een vervolgopleiding (de doorstudeerders). Ook het oordeel van betrokkenen over de door hen gevolgde mbo groen opleiding komt aan bod.
Lees meer
Download het rapport

Eind 2014 is dit cohort opnieuw bevraagd naar hun - op dat moment actuele - loopbaanpositie.
Lees meer
Download het rapport 
 

COHORT 2010
Eind 2011 is het cohort gediplomeerde schoolverlaters uit 2010 bevraagd over hun intredeposities anderhalf jaar na hun diplomering. De intredeposities zijn vergeleken met die van het cohort 2009 in 2010.
Lees meer
Download het rapport

Eind 2013 is dit cohort opnieuw bevraagd naar hun - op dat moment actuele - loopbaanpositie.
Lees meer
Download het rapport  
 

COHORT 2009
In 2010 zijn mbo groen gediplomeerden uit 2009, anderhalf jaar na afstuderen, bevraagd over hun intredepositie. Gekeken is naar hun positie op de arbeidsmarkt, eventuele vervolgopleiding en naar hun oordeel over de afgeronde mbo groen opleiding.
Lees meer
Download het rapport
 
Hetzelfde cohort is anderhalf tot 2 jaar later (dus 3 à 4 jaar na diplomering) opnieuw benaderd met vragen over hun verdere loopbaanontwikkeling.
Lees meer
Download het rapport

 
 

Cohortonderzoek

Meer loopbaanonderzoekRapport: Intredeposities mbo'ers groen in 2014

Trendrapportage: 17 jaar zicht op mbo groen gediplomeerden

Groen in perspectief! Trendbrochure: mbo groen gediplomeerden door de jaren heen