VOEDSEL
DIER
PLANT
BLOEMEN / GROENE DETAILHANDEL
GROENE RUIMTE EN MILIEU
Intredeposities van mbo'ers groen in 2011

De belangrijkste conclusies
 
In deze economisch moeilijke tijd is de werkloosheid onder mbo groen ge­diplomeerden anderhalf jaar na afstuderen flink toegenomen van 3,9 procent in 2010 naar 7,1 procent in 2011. Deze toename is ook mbo breed zichtbaar.

De helft van de ex-studenten heeft in 2011 een betaalde baan en zo’n vier op de tien bezig is met een vervolgopleiding; zij bevinden zich iets minder vaak in het vervolg­onderwijs dan in 2010.

Mbo groen gediplomeerden komen in een breed spectrum van verschillende sectoren op de arbeidsmarkt terecht . Acht op de tien wer­kenden is anno 2011 actief in een groen domein.

De horizontale match is behoorlijk toegenomen, een groter deel van de werkenden heeft een intredefunctie die aansluit op de gevolgde opleidingsrichting. De verticale mismatch, in zowel 2010 als 2011, is daarentegen fors: ruim meer dan een derde van de werkenden werkt op een lager niveau dan waarvoor ze zijn opgeleid.

Zo’n vier op de tien gediplomeerden van niveau 4 zijn na het mbo groen een hbo-opleiding gaan doen.

De doorstroom naar het groene hbo verliest aan populariteit. Ander­half keer zo veel doorstudeerders vervolgen hun weg in het niet groene hbo (23%) dan in het groene hbo (15%). In de 2010-meting was dit juist omgekeerd.

De aansluiting op hbo opleidingen - en met name hbo groen - wordt in beide jaren door de doorstromers vaak als matig of slecht be­schouwd.

De aansluiting van groen mbo op niet-groene mbo opleidingen wordt in 2011 beter ervaren dan in 2010.

De mbo groen gediplomeerden waarderen over een groot aantal voorgelegde kwaliteitsaspecten hun opleiding in 2011 beter dan in 2010. Het best scoren de sfeer op school, de huisvesting en aanwe­zige materiële faciliteiten.

Mbo groen gediplomeerden zijn op onderdelen kritisch over de ge­volgde opleiding. De leerstof moet pittiger en uitdagender, vooral de opleidingen op niveau 4 worden over het algemeen als te gemakke­lijk en met te weinig diepgang beoordeeld. Verbeter­punten liggen er verder bij de voorlichting over studie- en beroeps­mogelijkheden, de (studie)begeleiding en de begeleiding vanuit de school tijdens de bpv-periode. 


Rapport: Intredeposities mbo'ers groen in 2014

Trendrapportage: 17 jaar zicht op mbo groen gediplomeerden

Groen in perspectief! Trendbrochure: mbo groen gediplomeerden door de jaren heen